Websitedisclaimer

Statutaire en regelgevende verklaringen

De website www.zespri.eu (hierna deze website) wordt ter beschikking gesteld door “Zespri International (Europe)” N.V. (hierna Zespri, wij of ons). Zespri is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0460.404.263 en de maatschappelijke zetel is gevestigd te Posthofbrug 10 Bus 3, 2600 Berchem (België).

U kunt ons contacteren:

  1. via het contactformulier op onze website, of
  2. door een e-mail te sturen naar info@zespri-europe.com.

Aanvaardingsvoorwaarden

Deze website is uitsluitend bestemd voor consumenten. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de bepalingen in deze disclaimer die uw gebruik van deze website beheerst. Als u deze disclaimer niet aanvaardt, mag u deze website niet gebruiken. Deze website is gebaseerd op vertrouwen. Uw aanvaarding van deze disclaimer bevordert dat vertrouwen tussen alle gebruikers van deze website en zorgt ervoor dat deze website een veilige elektronische omgeving blijft. We raden u aan om een kopie van de disclaimer af te drukken voor uw archief. Als u vragen hebt over deze bepalingen, kunt u contact opnemen via personal.info@zespri-europe.com.
We wijzen erop dat ook andere bepalingen van toepassing kunnen zijn op u, zoals ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

Toegang tot en gebruik van deze website

Deze website heeft tot doel uiteenlopende up-to-date informatie te verstrekken over nieuwe productlanceringen. Deze disclaimer, zoals die van tijd tot tijd door ons wordt gewijzigd, vormt de basis waarop u deze website mag gebruiken en belangrijke informatie mag verstrekken over onze producten.
Behalve met betrekking tot de beschrijving van onze producten, bieden wij geen garanties en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid van de informatie die wordt verstrekt op deze website. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op deze website te updaten, beweren we niet of bieden we geen garanties - noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend - dat de inhoud van deze website nauwkeurig, volledig of up-to-date is.
We besteden er veel zorg aan om de producten op onze website zo nauwkeurig mogelijk voor te stellen, maar we garanderen niet dat de productafbeeldingen die u ziet een nauwkeurige weergave zijn van het reële product.
Wij verklaren of garanderen niet dat deze website of het materiaal op deze website zonder onderbreking of vertraging zal werken, vrij zal zijn van fouten, defecten of virussen of compatibel zal zijn met andere software of ander materiaal. De raadpleging van deze website is uitsluitend op uw eigen risico. Zespri is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade die resulteren uit de raadpleging van deze website of inhoud ervan.
Dit zijn de algemene voorwaarden op basis waarvan we de tekst, software, database, indeling, documenten, grafische en schriftelijke inhoud en alle andere op deze website gepubliceerde materialen ter beschikking stellen, en op basis waarvan we er toegang toe verlenen. Gelieve ze aandachtig te lezen.

Updates van deze website en deze disclaimer

Zespri kan deze disclaimer van tijd tot tijd wijzigen. Telkens als u deze website wilt gebruiken, moet u de disclaimer controleren om te garanderen dat u de regels begrijpt die van toepassing zijn op dat moment. De gewijzigde disclaimer zal van kracht worden op de datum vermeld in de gewijzigde disclaimer. Deze disclaimer werd de laatste keer geüpdate op 29/11/2016.
Zespri kan deze website van tijd tot tijd updaten en wijzigen om veranderingen met betrekking tot onze producten, de behoeften van onze gebruikers of onze zakelijke prioriteiten te weerspiegelen, of om elke andere reden.


Hypertext Links

Deze website kan links bevatten naar websites van derden die niet gecontroleerd of beheerd worden door Zespri. Deze links zijn louter informatief. Dergelijke links moeten niet geïnterpreteerd worden als onze goedkeuring van die gekoppelde websites of van de informatie die u via deze websites ontvangt. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van eventuele gekoppelde sites of elke link op een gekoppelde site.

Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

Alle gebruiksrechten van deze website zijn voorbehouden.
Copyright © 2017 ZESPRI INTERNATIONAL (EUROPE) N.V.
Het materiaal op deze website wordt beschermd door auteursrechten, handelsrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze website wordt beheerst door de Belgische wet en wordt beschermd door nationale en internationale intellectuele en industriële eigendoms- en auteursrechten.
Als eigenaar of licentiehouder bezit Zespri alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website, tekst, grafische inhoud, ontwerpen, afbeeldingen, de selectie en indeling ervan, en alle softwarecompilaties, indexen, onderliggende broncode in HTML of JavaScript, software (inclusief applets) en alle andere inhoud op deze website.
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en auteursrechten van deze website zijn wettelijk voorbehouden en de toegang tot deze website of het gebruik ervan komt in geen geval neer op of impliceert in geen geval de toekenning van een gebruikslicentie of van eventuele rechten met betrekking tot dergelijke intellectuele en industriële eigendomsrechten en auteursrechten.
Elke reproductie, kopie, distributie, transformatie, openbaarmaking en elke andere activiteit die kan worden ondernomen met de informatie op deze website, evenals het ontwerp ervan, de selectie en de voorstellingswijze van de inhoud en het materiaal, is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Zespri.
Bovendien is het in elk geval strikt verboden om een beschermings- of beveiligingssysteem of -voorziening op de website van Zespri uit te schakelen, te wijzigen, te omzeilen of te manipuleren.
Hebt u vragen, twijfels of suggesties? Aarzel dan niet om ons te contacteren via het e-mail adres: info@zespri-europe.com.


Verboden gebruik

U mag deze website enkel gebruiken voor wettelijke doeleinden. U mag deze website niet gebruiken:

  • Op een manier die strijdig is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wetten of voorschriften.
  • Op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettige of frauduleuze doelstelling of uitwerking heeft.
  • Om naar deze website onwettige of aanstootgevende inhoud te versturen of te uploaden die strijdig is met onze rechten, die van derden of de bepalingen van deze disclaimer.
  • Om gebruik te maken van apparaten, software of routines, inclusief maar niet beperkt tot virussen, Trojaanse paarden, worms, tijdbommen of cancel bots, die tot doel hebben deze website te beschadigen of de goede werking ervan te belemmeren.
  • Om heimelijk een systeem, data of persoonlijke informatie vanaf deze website te onderscheppen of te achterhalen.

Bovendien mag u geen acties ondernemen die onze infrastructuur onredelijk of onevenredig belasten, met inbegrip van maar niet beperkt tot ‘spam’ of andere technieken voor ongevraagde massale e-mails.


Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

Deze website en de inhoud ervan worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie of materialen gepubliceerd op deze website. Wenst u meer informatie over de inhoud van deze website? Contacteer ons dan via het e-mailadres: info@zespri-europe.com.
Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor aangelegenheden met betrekking tot uw gebruik of het gebruik door derden van deze website en de inhoud ervan.
We kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte verliezen of schade of gevolgschade van eender welke aard, met inbegrip van schade aan software of hardware, verlies van gegevens, schade wegens activiteitenverlies, inkomstenderving en andere indirecte of gevolgverliezen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van deze website.


Keuze van wetgeving en jurisdictie

Deze website (exclusief gekoppelde sites) kan geraadpleegd worden vanuit België, alsook vanuit andere landen over de hele wereld. Aangezien op elk van deze plaatsen wetten gelden die kunnen verschillen van die in België, stemt u er door deze website te raadplegen mee in dat deze disclaimer beheerst en opgevat wordt in overeenstemming met de wetten van België, ongeacht bepalingen met betrekking tot tegenstrijdige wetten. Verder aanvaardt u dat alle geschillen beslecht zullen worden door de rechtbanken in Antwerpen (België).


Scheidbaarheid en integrale overeenkomst

Tenzij hierin anders wordt vermeld, vormt deze disclaimer de volledige overeenkomst tussen u en Zespri met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van deze website. Mocht een bepaling van deze disclaimer onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar blijken, dan zal die bepaling geacht worden scheidbaar te zijn van de overige bepalingen en zal ze geen impact hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.


Beëindiging

Zespri behoudt zich het recht voor uw gebruiksrechten onmiddellijk te beëindigen als u de bepalingen in deze disclaimer schendt of als we de informatie die u aan ons verstrekt niet kunnen controleren of authentificeren.


Andere algemene bepalingen

De hoofdingen zijn louter bedoeld als referentie. Ons niet-optreden in geval van een inbreuk door u of derden op de bepalingen uiteengezet in deze disclaimer doet geen afbreuk aan ons recht om op te treden in geval van latere of vergelijkbare inbreuken. Deze disclaimer, en alle schriftelijke documenten en webpagina’s waarnaar wordt verwezen in deze disclaimer, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Zespri met betrekking tot het hierin besproken onderwerp.