Privacybeleid

Zespri stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit beleid (samen met onze Websitedisclaimer) en eventuele andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de basis waarop eventuele informatie die we over u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons verwerkt zal worden. Gelieve het volgende aandachtig te lezen om inzicht te krijgen in onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw informatie en de manier waarop we die zullen gebruiken. Door een bezoek te brengen aan www.zespri.eu aanvaardt u en stemt u in met de praktijken beschreven in dit Privacybeleid.

Ons Privacybeleid bevat de volgende rubrieken:

 1. Informatie die we over u verzamelen;
 2. Cookies
 3. Het gebruik dat wordt gemaakt van uw informatie;
 4. Openbaarmaking van uw informatie;
 5. Overdracht van uw informatie;
 6. Uw rechten;
 7. Beveiliging van de verzamelde informatie;
 8. Instemming met de verzameling en het gebruik van uw informatie – wijzigingen aan ons Privacybeleid;
 9. Identiteit van de data controller – contactgegevens.

1. Informatie die we over u verzamelen

We zullen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u aan ons verstrekt.
  Dit is informatie over u die u ons verstrekt door formulieren in te vullen op www.zespri.eu (hierna: onze website) of door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail of anders. Dit omvat informatie die u verstrekt als u zich inschrijft om onze website te gebruiken, zich abonneert op onze dienst en een probleem met onze website meldt. Deze informatie die u aan ons verstrekt kan uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer omvatten.
 • Informatie die we over u verzamelen.
  Tijdens elk van uw bezoeken aan onze website verzamelen we automatisch de volgende informatie:
  • technische informatie, zoals het gebruikte IP-adres om uw computer te verbinden met het internet, browsertype en -versie, ingestelde tijdzone, types en versies van browser plug-in en besturingssysteem en -platform;
  • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), de klikstroom naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en uur), producten die u bekeek of opzocht, responstijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrolling, klikken en mouse-overs), gebruikte methoden om weg te bladeren van de pagina en elk gebruikt telefoonnummer om te bellen naar ons klantendienstnummer.
 • Informatie die we ontvangen van andere bronnen.
  Dit is informatie die we over u ontvangen als u een andere website dan de onze gebruikt waarop onze diensten geadverteerd of gebruikt worden. We werken nauw samen met derden (o.a. businesspartners, onderaannemers die technische diensten en leveringsdiensten aanbieden, leveranciers van analytische gegevens, leveranciers van zoekinformatie) en we zullen de informatie die we van hen ontvangen verzamelen en verwerken.

Uw informatie wordt verzameld en verwerkt omdat dit noodzakelijk is om onze rechtmatige belangen na te streven, op voorwaarde dat deze belangen niet strijdig zijn met uw fundamentele rechten en vrijheden.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te garanderen als u surft op onze website, en dit biedt ons ook de mogelijkheid om onze website te verbeteren. Voor meer gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doelstellingen waarvoor we ze gebruiken, raadpleegt u ons Cookiebeleid.

3. Het gebruik dat wordt gemaakt van uw informatie

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen op de volgende manieren:

 • Informatie die u aan ons verstrekt.
  We gebruiken deze informatie:
  • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit eventuele contracten gesloten tussen u en ons en om u de informatie en diensten te bezorgen die u van ons verlangt;
  • om u informatie te bezorgen over andere diensten die we aanbieden die vergelijkbaar zijn met die welke u al aangekocht hebt of waarover u al inlichtingen hebt ingewonnen;
  • om u informatie te bezorgen over goederen of diensten die volgens ons interessant zijn voor u. Als u een bestaande klant bent, contacteren we u enkel via e-mail met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die van een vroegere verkoop aan u. Als u geen klant bent of als we aan bepaalde derden toelating geven om uw informatie te gebruiken, zullen wij (of zij) u enkel contacteren via e-mail als u hiermee ingestemd hebt door het overeenkomstige vakje aan te kruisen op het formulier waarop we uw informatie verzamelen (bv. het inschrijvingsformulier);
  • om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze diensten of producten;
  • om te garanderen dat de inhoud van onze website voorgesteld wordt op de meest efficiënte manier voor u en uw computer;
 • Informatie die we over u verzamelen.
  We gebruiken deze informatie:
  • om onze website te beheren en voor interne activiteiten, zoals probleem oplossing, gegevensanalyse, tests, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden;
  • om u de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de interactieve functies van onze diensten en producten, als u hiervoor opteert;
  • in het kader van onze inspanningen om onze website veilig te houden;
  • om te peilen naar en inzicht te krijgen in de efficiëntie van de reclame die we aanbieden aan u en anderen, en om voor u relevante reclame aan te bieden;
  • om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze website omtrent goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.
 • Informatie die we ontvangen van andere bronnen.
  We kunnen deze informatie combineren met informatie die u aan ons verstrekt en informatie die wij over u verzamelen. We kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de doeleinden die hiervoor uiteengezet worden (afhankelijk van de types van informatie die we ontvangen).

Uw informatie zal niet langer bijgehouden worden dan noodzakelijk is voor de hiervoor uiteengezette doeleinden.

4. Openbaarmaking van uw informatie

U stemt ermee in dat wij het recht hebben om uw informatie te delen met bepaalde derden, waaronder:

 • Onze leveranciers van IT-verwante diensten;
 • Onze leveranciers van marketingverwante diensten;
 • Andere juridische entiteiten binnen de Groep Zespri;
 • Leveranciers van analytische gegevens en zoekmotoren die ons bijstaan bij de verbetering en optimalisering van onze site.

We zullen uw informatie openbaar maken aan derden:

 • Indien we activiteiten of activa verkopen of kopen. In dat geval kunnen we uw informatie openbaar maken aan de potentiële verkoper of koper van die activiteiten of activa.
 • Als wij of nagenoeg al onze activa verworven worden door een derde. In dat geval kan de bewaarde informatie over de klanten een van de overgedragen activa zijn.
 • Als we verplicht zijn uw informatie openbaar te maken of te delen om een wettelijke verplichting na te komen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere ondernemingen en organisaties in het kader van fraudepreventie en de vermindering van het kredietrisico.
 • Als dat aangewezen is om een van de doelstellingen te realiseren zoals beschreven in rubriek 3 van dit Privacybeleid.

5. Overdracht van uw informatie

We kunnen uw informatie overdragen naar een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (de EER) in één van de situaties of voor één van de doelstellingen zoals uitgelegd in rubriek 3 en 4. Door informatie te versturen, stemt u in met deze overdracht naar en opslag of verwerking in een land buiten de EER. We zullen alle vereiste stappen ondernemen om te garanderen dat elke gegevensoverdracht gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Hoewel we ons best zullen doen om uw informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid ervan niet volledig garanderen. We zullen de gepaste contractuele veiligheidsmaatregelen treffen om uw informatie zo veel mogelijk te beschermen als uw informatie overgedragen wordt naar een land dat door de Europese Commissie niet geacht wordt passende bescherming te bieden voor gegevensverwerkingsactiviteiten.

6. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de informatie die we over u bijhouden. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door ons te contacteren (zie onze contactgegevens in Rubriek 9 hierna) zoals hierna uiteengezet wordt:

 • U hebt het recht om de informatie die wij over u bewaren te raadplegen door ons een e-mail te sturen met 'Aanvraag voor toegang tot informatie’ in de onderwerpregel.
 • U hebt het recht, in bepaalde omstandigheden, om een beperking van de verwerking van uw informatie aan te vragen door ons een e-mail te sturen met ‘Aanvraag voor beperking van verwerking’ in de onderwerpregel.
 • U hebt het recht om de rechtzetting van uw informatie aan te vragen door ons een e-mail te sturen met ‘Aanvraag voor rechtzetting’ in de onderwerpregel.
 • U hebt het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw informatie door ons een e-mail te sturen met in de onderwerpregel ‘Recht om bezwaar aan te tekenen’.
 • U hebt het recht, in bepaalde omstandigheden, om de schrapping van uw informatie in onze klantendatabase aan te vragen door ons een e-mail te sturen met ‘Aanvraag voor verwijdering’ in de onderwerpregel.

We wijzen er evenwel op dat het mogelijk kan zijn dat we bepaalde informatie bewaren, bijvoorbeeld voor wettelijke of administratieve doeleinden (bv. bewaring van boekhoudkundige gegevens).

Voor alle hiervoor vermelde aanvragen dient u een kopie van uw identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs (bv. rijbewijs) over te maken om ons te helpen voorkomen dat niet-gemachtigden uw informatie raadplegen, wijzigen of wissen.

7. Beveiliging van de verzamelde informatie

We hebben op de hele website een aantal veiligheidsvoorzieningen geïmplementeerd om niet-gemachtigde openbaarmaking van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen informatie te vermijden. We hebben alles in het werk gesteld om een veilige en betrouwbare website te ontwikkelen voor u, maar we wijzen erop dat de vertrouwelijkheid van correspondentie of materiaal via deze website of via e-mail verstuurd naar of door ons of eender welke andere partij, niet verzekerd kan worden. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid van informatie die via deze methoden wordt doorgestuurd.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze veilige servers. Als wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze site, dan hebt u de verantwoordelijkheid dat wachtwoord vertrouwelijk te houden. We verzoeken u uw wachtwoord aan niemand mee te delen.

8. Instemming met de verzameling en het gebruik van uw informatie – wijzigingen aan ons Privacybeleid

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de algemene voorwaarden van dit Privacybeleid hebt gelezen en dat u instemt met de verzameling en het gebruik van uw informatie zoals hiervoor uiteengezet.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen die in de toekomst doorgevoerd zullen worden aan ons Privacybeleid, zullen gepubliceerd worden op deze pagina en indien nodig aangekondigd worden via e-mail. Gelieve regelmatig te controleren of het Privacybeleid geüpdatet of gewijzigd werd. Uw verdere gebruik van deze website na de publicatie van wijzigingen aan dit Privacybeleid wijst op uw aanvaarding van deze wijzigingen. Dit Privacybeleid werd de laatste keer geüpdatet op 29/11/2016.

9. Identiteit van de data controller – contactgegevens

De data controller krachtens dit Privacybeleid is:

 • “Zespri International (Europe)” N.V.;
 • ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0460.404.263; en
 • met maatschappelijke zetel gevestigd te Posthofbrug 10 Bus 3, 2600 Berchem (België).

Vragen en opmerkingen met betrekking tot het Privacybeleid kunnen gericht worden aan personal.info@zespri-europe.com.