Ansvarsfraskrivelse for nettsted

Angivelse av lover og forskrifter

Nettstedet www.zespri.eu (heretter kalt dette nettstedet) leveres av "Zespri International (Europe)" N.V. (heretter kalt Zespri, vi eller oss). Zespri er registrert i Crossroads Database of Enterprises med registreringsnummer 0460.404.263 og har sitt registrerte hovedkontor på adresse Posthofbrug 10, box 3, 2600 Berchem (Belgia).

Du kan kontakte oss som følger:

  • benytte kontaktskjemaet på vårt nettsted eller
  • sende en e-post til info@zespri-europe.com

Aksepterte vilkår

Dette nettstedet er kun beregnet på forbrukere. Ved å bruke dette nettstedet godtar du bestemmelsene i denne ansvarsfraskrivelsen regulerer din bruk av dette nettstedet. Hvis du ikke godtar denne ansvarsfraskrivelsen, må du ikke bruke dette nettstedet. Dette nettstedet er bygd på tillit. Din godtakelse av denne ansvarsfraskrivelsen bygger en tillit blant alle brukerne av dette nettstedet og opprettholder et trygt elektronisk miljø. Vi anbefaler at du skriver ut dette dokumentet til ditt arkiv. Hvis du har spørsmål om disse bestemmelsene, kan du kontakte personal.info@zespri-europe.com.
Vær oppmerksom på at andre vilkår kan gjelde for deg, for eksempel personvern og våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Tilgang og bruk av dette nettstedet

Dette nettstedet er utviklet for å gi forskjellige oppdatert informasjon om nye produktlanseringer. Denne ansvarsfraskrivelsen med endringer til enhver tid beskriver grunnlaget for din bruk av dette nettstedet og gir viktig informasjon om våre produkter.
Unntatt i forhold til beskrivelsen av våre produkter garanterer vi ikke, og er ikke ansvarlige for, nøyaktigheten av informasjonen på dette nettstedet. Selv om vi gjør rimelige anstrengelser for å oppdatere informasjonen på dette nettstedet, gir vi ingen erklæringer, garantier eller innestår for, verken direkte eller indirekte, at innholdet på dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.
Vi gjør vårt beste for å presentere produktene på vårt nettsted så nøyaktig som mulig, men vi garanterer ikke at produktbildene du ser, er en nøyaktig gjengivelse av det faktiske produktet.
Vi erklærer eller garanterer ikke at dette nettstedet, eller noe materiell på dette nettstedet, vil fungere uten avbrudd eller forsinkelser, er fritt for feil, defekter eller viruser eller vil være kompatibelt med annen programvare eller materiell. Tilgang til dette nettstedet skjer helt på eget ansvar. Zespri er ikke ansvarlig for tap eller skader som følge av tilgang til dette nettstedet eller dets innhold.
Dette er vilkårene og betingelsene som vi leverer teksten, programvaren, databasen, formatet, dokumentene, grafikken og skriftlige arbeider og alt annet materiell på som publiseres på dette nettstedet og grunnlaget som vi tillater tilgang til det på. Les dem grundig.

Oppdateringer til dette nettstedet og denne ansvarsfraskrivelsen

Zespri kan når som helst endre denne ansvarsfraskrivelsen. Hver gang du ønsker å bruke dette nettstedet, bør du sjekke ansvarsfraskrivelsen for å sikre at du forstår reglene som gjelder på den tiden. Den endrede ansvarsfraskrivelsen vil tre i kraft på datoen angitt i den endrede ansvarsfraskrivelsen. Denne ansvarsfraskrivelsen ble sist oppdatert den 29.11.2016.
Zespri kan når som helst oppdatere og endre dette nettstedet for å gjenspeile endringene i våre produkter, brukernes behov, våre forretningsprioriteter eller av andre grunner.      

Hypertekstkoblinger

Dette nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder som ikke kontrolleres eller drives av Zespri. Disse koblingene er kun oppgitt som informasjon for deg. Slike koblinger må ikke tolkes at vi godkjenner eller støtter de koblede nettstedene eller informasjonen du finner der. Vi kan ikke bli holdt ansvarlige for innholdet på koblede nettsteder eller koblinger på et koblet nettsted.                 

Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter

Alle rettigheter til bruk av dette nettstedet er underlagt enerett.
Opphavsrett Ó 2016 ZESPRI INTERNATIONAL (EUROPE) N.V.
Materiell på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter og andre rettigheter. Dette nettstedet er underlagt belgisk lovgivning og er beskyttet av nasjonale så vel som internasjonale immaterielle og industrielle rettigheter og opphavsrettslovgivning.
Som eier eller lisenstaker har Zespri rett til alle immaterielle rettigheter når det gjelder innholdet på dette nettstedet, tekst, grafikk, tegninger, bilder, utvalg og arrangement av disse og alle programvarekompileringer, indekser, underliggende kildekode i HTML-språk eller JavaScript-programvare (inkludert appleter) og alt annet innhold på dette nettstedet.
Alle immaterielle rettigheter og industrielle rettigheter og opphavsrett på dette nettstedet er lovlig forbeholdt, og tilgang til nettstedet eller bruken av det under ingen omstendigheter eller innebærer i noen form, tildeling av en lisens til bruk eller rettigheter som gjelder slike immaterielle rettigheter og industrielle rettigheter og opphavsrettigheter.
Reproduksjon, kopiering, distribusjon, transformering, offentlig tilgjengeliggjøring og annen aktivitet som kan foretas med informasjonen på dette nettstedet, samt design, utvalg og måte som innholdet og materiell presenteres på, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Zespri, er strengt forbudt.
Videre er det strengt forbudt under noen omstendigheter å undertrykke, endre, å unnvike eller manipulere beskyttende sikkerhetssystemer eller -modaliteter som er installert eller ligger på nettstedet til Zespri.
Ikke nøl med å kontakte oss på e-postadressen info@zespri-europe.com dersom du har spørsmål, tvil eller forslag.            

Forbudt bruk

Du kan kun bruke dette nettstedet til lovlige formål. Du må ikke bruke dette nettstedet til følgende:

  • På en måte som bryter med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller forskrifter.
  • På en måte som er ulovlig eller uredelig, eller har en ulovlig eller uredelig hensikt eller virkning.
  • Sende eller laste opp til dette nettstedet ulovlig eller støtende innhold som krenker våre eller tredjeparters rettigheter eller bestemmelsene i denne ansvarsfraskrivelsen.
  • Bruke en hvilken som helst enhet, programvare eller rutine, inkludert, men ikke begrenset til, eventuell virus, trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber eller avbruddsroboter, beregnet på å skade eller forstyrre driften av dette nettstedet.
  • I smug avskjære eller ekspropriere systemer, data eller personopplysninger fra dette nettstedet.

Videre kan du ikke utføre handlinger som gir en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur, inkludert, men ikke begrenset til, søppelpost eller andre uønskede masse-e-postteknikker.

Ansvar og skadesløsholdelse

Dette nettstedet og dets innhold er beregnet på generelle informasjonsformål. Vi aksepterer ikke noe ansvar for eventuelle tap eller skader som kan oppstå som følge av å stole på informasjonen eller materiellet publisert på dette nettstedet.  vis du ønsker mer informasjon om innholdet på dette nettstedet, kan du kontakte oss via e-post til info@zespri-europe.com .
Vi er ikke ansvarlige eller erstatningsansvarlige for eventuelle spørsmål knyttet til din eller tredjeparters tilgang til eller bruk av dette nettstedet og dets innhold.
Vi er heller ikke ansvarlige for indirekte eller følgeskader eller skader av enhver art, herunder skader på programvare eller maskinvare, tap av data, skader for tap av forretningsmuligheter, tap av fortjeneste eller andre indirekte tap som følge av eller i forbindelse med din bruk av dette nettstedet.

Lovvalg og verneting

Dette nettstedet (unntatt koblede nettsteder) kan nås fra Belgia samt fra andre land rundt om i verden. Siden hvert av disse stedene har lover som kan avvike fra belgisk lovgivning, samtykker du ved å gå inn på dette nettstedet i at denne ansvarsfraskrivelsen skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Belgia, uten hensyn til konflikt med bestemmelser. Du aksepterer dessuten jurisdiksjonen til domstolene i Antwerpen (Belgia).

Delvis ugyldighet og hele avtalen

Med mindre annet er angitt her, utgjør denne ansvarsfraskrivelsen hele avtalen mellom deg og Zespri med hensyn til din tilgang til og bruk av dette nettstedet. Hvis en bestemmelse i denne ansvarsfraskrivelsen finnes å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses som atskilt fra de øvrige bestemmelsene og skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten.

Oppsigelse

Zespri forbeholder seg retten til umiddelbart å si opp enkelte eller alle dine rettigheter til bruk, hvis du bryter noen av vilkårene som er fastsatt i denne ansvarsfraskrivelsen, eller hvis vi ikke kan bekrefte eller godkjenne all informasjonen du oppgir til oss.

Andre generelle bestemmelser

Overskrifter er kun ment som referanser. Hvis vi ikke håndhever våre rettigheter i forbindelse med et brudd fra din eller tredjeparts side på vilkårene beskrevet i denne ansvarsfraskrivelsen, kan ikke dette anses som at vi frafaller vår rett til å håndheve våre rettigheter i forhold til senere eller lignende brudd. Denne ansvarsfraskrivelsen og alle skriftlige dokumenter og nettsider inkorporert ved referanse i denne ansvarsfraskrivelsen, utgjør hele forståelsen og avtalen mellom deg og Zespri med hensyn til dens innhold.