Användarvillkor för webbplatsen

Lagstadgade uppgifter

Webbplatsen www.zespri.eu (hädanefter denna webbplats) tillhandahålls av “Zespri International (Europe)” N.V. (hädanefter Zespri, vi eller oss). Zespri är ett belgiskt aktiebolag med registreringsnummer 0460.404.263 och registrerat säte Posthofbrug 10 box 3, 2600 Berchem (Belgien).

Du kan kontakta oss:

  • med hjälp av kontaktformuläret på vår webbplats, eller
  • genom att skicka e-post till info@zespri-europe.com.

 

Godkännande av villkoren

Denna webbplats är endast avsedd för konsumenter. Genom att använda webbplatsen godkänner du bestämmelserna i dessa användarvillkor, som reglerar din användning av webbplatsen. Om du inte godkänner användarvillkoren får du inte använda webbplatsen. Webbplatsen bygger på förtroende. Ditt godkännande av användarvillkoren främjar förtroendet mellan alla användare av webbplatsen och säkerheten i den elektroniska miljön.  Vi rekommenderar att du skriver ut och sparar en kopia av användarvillkoren. Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta personal.info@zespri-europe.com.
Observera att även andra villkor kan gälla, såsom vår Sekretesspolicy och vår Cookie-policy.

Åtkomst till och användning av webbplatsen

Denna webbplats är utformad för att ge aktuell information om nya produktutgåvor. Användarvillkoren, som vi kan ändra tid efter annan, anger grunderna för hur du får använda webbplatsen och lämna viktig information om våra produkter.
Med undantag av beskrivningen av våra produkter garanterar vi inte och ansvarar inte för riktigheten av de uppgifter som lämnas på denna webbplats. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på webbplatsen, ger vi inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att innehållet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt.
Vi lägger stor vikt vid att presentera produkterna på vår webbplats så noggrant som möjligt, men vi garanterar inte att de produktbilder du ser är exakta avbildningar av den faktiska produkten.
Vi ger inga utfästelser eller garantier för att webbplatsen eller material som finns på webbplatsen fungerar utan avbrott eller fördröjning, är fria från fel, brister eller virus eller är kompatibla med andra programvaror eller material. Åtkomsten till webbplatsen sker helt på din egen risk. Zespri är inte ansvarigt för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av åtkomst till webbplatsen eller något av webbplatsens innehåll.
Dessa är de villkor enligt vilka vi tillhandahåller text, mjukvara, databaser, format, dokument, grafiska och skriftliga verk och andra material som publiceras på webbplatsen samt tillåter åtkomst till webbplatsen. Läs igenom villkoren noggrant.

Uppdateringar av webbplatsen och användarvillkoren

Zespri kan tid efter annan göra ändringar i användarvillkoren. Kontrollera användarvillkoren varje gång du vill använda webbplatsen, så du är säker på att du känner till de aktuella reglerna. Ändringar i användarvillkoren gäller från det datum som anges i de ändrade användarvillkoren.  Användarvillkoren uppdaterades senast 2016-11-29.
Zespri kan tid efter annan uppdatera och ändra webbplatsen för att återspegla förändringar i våra produkter, våra användares behov, våra affärsprioriteringar eller av någon annan anledning.            

Hypertextlänkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som inte Zespri inte kontrollerar eller driver. Dessa länkar ges enbart som information. De ska inte tolkas som ett godkännande från vår sida av dessa länkade webbplatser eller den information du får från dem. Vi kan inte hållas ansvariga för innehållet på de länkade webbplatserna eller länkar som finns på en länkad webbplats.                 

Copyright och immateriella rättigheter

Alla rättigheter till användningen av denna webbplats reserveras.
Copyright Ó 2016 ZESPRI INTERNATIONAL (EUROPE) N.V.
Materialet på denna webbplats skyddas av copyright, varumärken och andra immateriella rättigheter och äganderätter. Webbplatsen lyder under belgisk lag och skyddas av nationell och internationell lagstiftning om immateriell och industriell äganderätt och upphovsrätt.
Som ägare eller licenstagaren äger Zespri alla immateriella rättigheter till innehållet på webbplatsen, text, grafik, design, bilder, urval och arrangemang av dessa samt programkompileringar, index, underliggande källkod i HTML eller JavaScript, programvara (inklusive appar) och allt annat innehåll på webbplatsen.
Alla immateriella och industriella rättigheter och upphovsrätter på webbplatsen förbehålls enligt lag, och åtkomsten till webbplatsen eller användningen av den innebär under inga omständigheter någon form av beviljande av användarlicens eller immateriella och industriella rättigheter och upphovsrätt.
Mångfaldigande, kopiering, distribution, omvandling, offentliggörande och andra åtgärder som kan vidtas med informationen på webbplatsen samt med utformning, urval och sätt att presentera innehållet och materialet, är strängt förbjudet utan föregående skriftligt medgivande av Zespri.
Vidare är det strängt förbjudet att hindra, förändra, kringgå eller manipulera skydds-, säkerhetssystem eller -metoder som installeras eller ligger på Zespris webbplats.
Om du har frågor, funderingar eller förslag, tveka inte att kontakta oss via e-post på Info@zespri-europe.com      

Förbjuden användning

Du får bara använda webbplatsen för lagliga syften. Du får inte använda webbplatsen:

  • på ett sätt som bryter mot lokala, nationella eller internationella lagar och bestämmelser
  • på ett olagligt eller bedrägligt sätt eller i ett olagligt eller bedrägligt syfte
  • för att skicka eller överföra olagligt eller stötande innehåll som bryter mot våra eller tredje parts rättigheter eller bestämmelserna i användarvillkoren
  • för att använda utrustning, programvara eller rutin, inklusive men inte begränsat till virus, trojaner, maskar, tidsinställda bomber eller cancelbots, med avsikt att skada eller störa webbplatsens funktion.
  • för att i hemlighet fånga upp eller tillskansa dig system, data eller personuppgifter från webbplatsen.

Dessutom får du inte vidta åtgärder som orsakar en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur, inklusive men inte begränsat till spam eller andra metoder för massutskick av oönskad e-post.

Ansvars- och ersättningsskyldighet

Webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls endast i allmänt informationssyfte. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av tilltro till information eller material som publiceras på webbplatsen. Om du vill ha mer information om innehållet på webbplatsen, kontakta oss via e-post på Info@zespri-europe.com .
Vi är inte ansvariga eller skadeståndsskyldiga för något som är relaterat till din eller någon tredje parts åtkomst eller användning av webbplatsen eller dess innehåll.
Vi är inte heller ansvariga för indirekta skador, följdskador eller förluster av något slag, inklusive skador på programvara eller maskinvara, förlust av data, affärer eller vinst, eller några andra indirekta förluster eller följdförluster som uppstår på grund av eller i samband med din användning av webbplatsen.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Denna webbplats (exklusive länkade webbplatser) kan nås såväl från Belgien som från andra länder i världen. Eftersom lagarna i dessa länder kan skilja sig från lagarna i Belgien, godkänner du genom att besöka webbplatsen att dessa användarvillkor är underställda och tolkas i enlighet med lagarna i Belgien, utan hänsyn till bestämmelser om motstridiga lagrum. Dessutom underkastar du dig domsrätten hos domstolarna i Antwerpen (Belgien).

Genomförbarhet och hela avtalet

Om inte annat anges utgör dessa användarvillkor hela avtalet mellan dig och Zespri med avseende på din åtkomst till och användning av denna webbplats. Om någon bestämmelse i användarvillkoren befinns vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar ska denna bestämmelse avskiljas och inte påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser.

Upphörande

Zespri förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta vissa eller alla av dina användarrättigheter om du bryter mot något av villkoren i användarvillkoren, eller om vi inte kan verifiera eller autentisera uppgifter som du lämnar till oss.

Andra allmänna bestämmelser

Rubrikerna är endast avsedda som referens. Underlåtelse från vår sida att agera mot en överträdelse av användarvillkoren från din eller tredje parts sida innebär inte att vi avstår från vår rätt att agera med avseende på efterföljande eller liknande överträdelser. Dessa användarvillkor och de dokument och webbsidor som införlivats i användarvillkoren genom hänvisning utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Zespri med avseende på avtalsobjektet.